Jakie obowiązki ma pracownik?


Zgodne regulacjami Kodeksu Pracy zatrudniony jest zobowiązany wykonywać swą pracę starannie a także stosować się do dyrektyw przełożonych, jakie tyczą się pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę.


Podstawowym zadaniem pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy a także pod jego zwierzchnictwem w sposób skrupulatny oraz sumienny.
Jest on także zobligowany do realizacji poleceń przełożonych tyczących się wykonywanej pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszelkich dyscyplin) lub umową o pracę. Gdyby dowolny z tych warunków został naruszony, pracobiorca ma prawo odmówić wykonania dyspozycji.


praca
Author: Universität Salzburg (PR)
Source: http://www.flickr.com


Do obowiązków pracobiorcy należy też czasowe (góra na trzy miesiące) wykonywanie profesji innej aniżeli wskazana w umowie o pracę, jeżeli został do niej przeniesiony przez pracodawcę, pod warunkiem że zachowa uposażenie nie mniejsze aniżeli określone w umowie o pracę jak też że praca będzie odpowiadała jego kwalifikacjom, zaś zmiana jest uzasadniona potrzebami pracodawcy. Do pozostałych obowiązków pracowniczych należy przestrzeganie obowiązującego u chlebodawcy czasu pracy, czyli systematyczne i punktualne zjawianie się w miejscu wyznaczonym do realizowania pracy i pozostawanie w nim przez sprecyzowany czas. Od zrealizowania owego obowiązku zwalnia pracobiorcę jedynie uzasadniona przyczyna, np. choroba (zobacz ile wynosi zasiłek chorobowy) bądź wezwanie zatrudnionego do osobistego stawiennictwa przed organem administracji samorządowej, prokuratury czy policji.
Pracownik jest również zobligowany do przestrzegania regulaminu a także ustalonego w zakładzie pracy porządku, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym każdy zatrudniony musi odbyć kurs (zobacz szkolenia menadzerskie) BHP.

Tags: pracy, temat, prawa